SL. NO.REG. NO. –  NAME
1        03691/11 –  FAIYZ ANVAR
2        04180/12 –  MUHAMMAD RAMADAN
3        04494/12 –  SHEIKHA MOHAMMED
4        05194/13 –  ANANYA SUDHEER
5        05275/14 –  SAFA YASIN
6        05475/14 –  NIYA ALTHAF
7        05752/15 –  ATHULYA
8        06254/16 –  SHAN JASIM
9        06429/16 –  ANWAB SALEEM
10        06489/16 –  JEZA KARAKUZHIYIL
11        06748/17 –  FATHIMA FIDA
12        07366/18 –  NIBRAS ANWAR
13        07417/18 –  ARSHIYA KHANAM
14        07706/19 –  MOHAMMED NAFIH
15        07743/19 –  SARGUN PREET
16        07783/19 –  HIBA PERUMTHARA
17        08233/20 –  HASAN RAZA