SL. NO. REG. NO. –  NAME
1         03691/11 –  FAIYZ ANVAR
2         04180/12 –  MUHAMMAD RAMADAN
3         04494/12 –  SHEIKHA MOHAMMED
4         05194/13 –  ANANYA SUDHEER
5         05275/14 –  SAFA YASIN
6         05475/14 –  NIYA ALTHAF
7         05752/15 –  ATHULYA
8         06254/16 –  SHAN JASIM
9         06429/16 –  ANWAB SALEEM
10         06489/16 –  JEZA KARAKUZHIYIL
11         06748/17 –  FATHIMA FIDA
12         07366/18 –  NIBRAS ANWAR
13         07417/18 –  ARSHIYA KHANAM
14         07706/19 –  MOHAMMED NAFIH
15         07743/19 –  SARGUN PREET
16         07783/19 –  HIBA PERUMTHARA
17         08233/20 –  HASAN RAZA